Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

a jolletteremtoakademia.hu oldal szolgáltatásaival kapcsolatban

A jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal, hatálya az alább meghatározott Szolgáltató weblapján (www://jolletteremtoakademia.hu) és annak aldomainjein keresztül nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.

A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalon: www://jolletteremtoakademia.hu/aszf    

1. §

Szolgáltató és Tárhelyszolgáltató adatai

Szolgáltató neve Dénes Margit egyéni vállalkozó
Szolgáltató székhelye 9676 Hosszúpereszteg, Árpád utca 5.
Szolgáltató nyilvántartási száma 50099380
Szolgáltató adószáma 67348181-1-38
Szolgáltató postacíme 9676 Hosszúpereszteg, Árpád utca 5.
Szolgáltató ügyfélszolgálati e-mail címe denesmargit@gmail.com
Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszáma +36-30-505-36-48

Tárhelyszolgáltató neve Center Webhost Korlátolt Felelősségű Társaság
Tárhelyszolgáltató székhelye 1173 Budapest Borsó utca 12-32.
Tárhelyszolgáltató postacíme 1173 Budapest Borsó utca 12-32.
Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma Cg.01-09-372139
Tárhelyszolgáltató adószáma 28746650-1-42.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe info@cweb.hu

2. §

Definíciók

Szolgáltató: az ÁSZF 1. §-ban megnevezett személy.

Ügyfél: jelen ÁSZF alkalmazásában egyaránt Ügyfélnek minősül a jolletteremtoakademia.hu oldal minden regisztrált felhasználója.

Weboldal: a továbbiakban a www://jolletteremtoakademia.hu weboldal és annak aloldalai együttes megnevezése.

Szolgáltatás: a Weboldalon keresztül történő regisztrációt követően díjfizetést követően igénybe vehető szolgáltatások köre, amelyek elemei Változáskezelő és Jóllétteremtő programok és eszközök tanítása: önismeretfejlesztő programok, meditációk, ThetaHealing® szemináriumok, egyéni konzultációk és tematikus workshopok online és offline formában, valamint a fentiekkel kapcsolatos Tudástár és mentorálás(szupervízió) rendelkezésre bocsátása.

Magabiztos Thetás Tudástár és Mentorcsoport: A Díj megfizetése után elérhető ThetaHealing® technika begyakorlását, használatát segítő tudásbázis és online programok. A zárt oldal tartalmai nem helyettesítik a ThetaHealing szemináriumokat, csak kiegészítőül szolgálnak azok tartalmához.

ThetaHealing Tanfolyam: A THINK (ThetaHealing Institute of Knowledge) által kibocsátott tematikus szemináriumok a ThetaHealing technika védjegyével összhangban. A Szolgáltató igazolt ThetaHealing® Instruktor és Konzulens.

Tematikus Workshopok, Minitréningek: Csoportos önismereti programok néhány órás, vagy akár több napos időtartamban. Egy-egy központi témával saját élményű gyakorlatokon keresztül foglalkozunk, élménypedagógiai elemekkel, a ThetaHealing technika használatával és mozgással.

ThetaHealing egyéni konzultáció: Egyéni ülés a ThetaHealing technika alkalmazásával az ügyfél által meghatározott témában.

Jóllétteremtő Meditációk: Tudatos fókuszálás egy adott témára, csoportosan online, vagy offline

Jóllétteremtő Tudástár: A Díj megfizetése után elérhető önállóan feldolgozható önfejlesztő tréningek és tanítások, valamint tematikus meditációk online, videó és hanganyagok formájában

Díj: a Szolgáltató által a Szolgáltatás ellenértékeként felszámított összeg.

Díjcsomag: A Díj fizetési gyakoriságához igazodó konstrukciók.

Díjfizetési Periódus: A Díjcsomaghoz igazodó periódus, amely alatt igénybe vehető a Szolgáltatás.

Fogyasztó: minden, az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső cél érdekében eljáró természetes személy; amennyiben Ön, mint Ügyfél természetes személy, úgy Fogyasztónak minősül.

Vállalkozás: a kereskedelmi gyakorlatra tekintettel önálló foglalkozásával, gazdasági tevékenységével összefüggő cél érdekében eljáró személy (a Szolgáltató Vállalkozásnak minősül).

Külső Partner: olyan oldal üzemeltetője, amely felé a Szolgáltató átirányítást biztosít.

Magatartási Kódex: olyan piaci önszabályozás keretében létrehozott megállapodás v. szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat v. tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a Kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék v. szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő jogviszony Távollévők között kötött szerződésnek minősül.

3. §

Alapvető rendelkezések

(1) A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött jogviszonyra a magyar jog irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésre, ill. a jelen ÁSZF értelmezésére szintén a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: Elker. tv.) törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogyv. tv.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

(2) A jelen ÁSZF 2021. május 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

(3) A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosítást a Szolgáltató a hatályba lépés előtt 30 (harminc) nappal a weboldalon közzéteszi.

4. §

A Weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatások

 • A Weboldal publikus felületén információk találhatók a Szolgáltatások körével, illetve a Jóllétteremtő – Változáskezelő Eszköztárral, az igénybevétel feltételeivel kapcsolatosan.

 • Az Ügyfélnek a vásárláshoz kötött tartalmak(Tudástárak, egyedi önfejlesztő termékek, Meditáció-sorozatok)  használatához, az abban foglalt anyagok megtekintéséhez az alábbi előfeltételeket kell teljesítenie:

– az adott Díjcsomaghoz tartozó Díj megfizetése.

(3) A Magabiztos Thetás Tudástár,  a Jóllétteremtő Tudástár és Közösség, illetve a Jóllétteremtő Meditációk a Szolgáltató kizárólagos döntése alapján tartalmazhat írásos, vagy audió-vizuális anyagokat egyaránt.

A Szolgáltató saját kizárólagos döntése alapján bármikor jogosult a csomagokban található anyagok körének módosítására, új anyagok feltöltésére, korábbi anyagok eltávolítására; – azzal, hogy a Szolgáltató nem jogosult a Tudástárak, illetve a Jóllétteremtő Meditációk teljes anyagának eltávolítására, ezzel megkárosítva az Ügyfelet. A Szolgáltató a Jóllétteremtő TUdástárban, a Magabiztos THetás TUdástárban, ill. a Jóllétteremtő MEditációkban található anyagok megváltoztatására időben bármikor jogosult, arra való tekintet nélkül, hogy az egyes Ügyfelek a saját Díjfizetési Periódusaik előtt állnak, vagy egy Díjfizetési Periódusban vannak éppen az adott időpontban. Szolgáltató ezen cselekményeivel kapcsolatosan az Ügyfél semmilyen jogcímen nem léphet fel követeléssel a Szolgáltató felé.

Az Ügyfél számára szigorúan tilos a Magabiztos Thetás Tudástár, a Jóllétteremtő Tudástár, illetve a Jóllétteremtő Meditációk bármely elemének nyilvánosságra hozatala, vagy harmadik személyekkel való megosztása, mivel mindezek anyagai csak a fizető Ügyfelek számára vannak fenntartva.

 • A Weboldalon keresztül a Szolgáltató kizárólagos döntése alapján a TUdástárak, illetve a Meditációk rendelkezésre bocsátásán kívül a Díjat megfizető Ügyfelek részére további Szolgáltatásokat nyújthat.

Ilyen Szolgáltatások lehetnek kifejezetten (de nem kizárólag): kérdezési lehetőség a Szolgáltatótól írásban, vagy jelenidejű online chat segítségével; online tréningek vagy mini-tréningek biztosítása; online előadás tartása, stb. A Szolgáltatások körét a Szolgáltató minden esetben feltűnteti a Weboldalon, jól látható és könnyen elérhető helyen.

A Szolgáltató saját kizárólagos döntése alapján bármikor jogosult – a jövőre nézve – a Szolgáltatások körének módosítására, azonban a Díjat már megfizető ügyfelek számára köteles a Díjfizetés időpontjában a Weboldalon feltűntetett Szolgáltatások körének biztosítására; vagy legalább azzal egyenértékű helyettesítő Szolgáltatások felajánlására.

Az Ügyfél számára szigorúan tilos ezen további Szolgáltatások tartalmának nyilvánosságra hozatala, vagy harmadik személyekkel való megosztása, mivel azok csak a fizető Ügyfelek számára vannak fenntartva.

(4) A Szolgáltató saját kizárólagos döntése alapján különböző Díjcsomagokat kínálhat fel az Ügyfelek részére.

Az egyes Díjcsomagok a Szolgáltató kizárólagos döntése alapján tartalmazhatnak más Díjcsomagokhoz viszonyított díjkedvezményeket; vagy egyéb típusú kedvezményeket, plusz szolgáltatásokat (ideértve például a Szolgáltató által szervezett ThetaHealing® szemináriumok árából számított kedvezményeket).

A Szolgáltató – a jövőre nézve – bármikor jogosult egyoldalúan módosítani az egyes Díjcsomagok árát, vagy az azokban foglalt kedvezmények körét, illetve egyoldalúan jogosult a jövőre nézve a kedvezményeket eltörölni; vagy megszűntetni egyes Díjcsomagokat és új Díjcsomagokat létrehozni.

A Szolgáltató ezen egyoldalú módosításai nem érintik azon ügyfeleket, akik ezen időpontot megelőzően valamely Díjcsomag keretében már Díjat fizettek a Szolgáltató részére.  A Díj módosításával kapcsolatban még további szabályok találhatóak a „Díj megfizetése” pontban.

(5) A Szolgáltató szolgáltatásának teljesítési helye kizárólag a Weboldal, mint online felület; azzal, hogy az online tréningek tarthatóak a Szolgáltató által megjelölt egyéb online programok, közösségi oldalak segítségével is.

5. §

Regisztráció a Weboldalon

 • Az Ügyfélnek a Szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálnia kell a Weboldalon.

A regisztráció arra szolgál, hogy

 • egyrészt beazonosítsa, mely személyek jogosultak a Szolgáltatások igénybe vételére,
 • másrészt, hogy a számlázáshoz szükséges adatok a Szolgáltató rendelkezésére álljanak,
 • harmadrészt, hogy az Ügyfél elérhetőségi adatai rendelkezésre álljanak, amennyiben egyeztetés szükséges a Felek között.

 • A regisztráció az egyes Díjcsomagoknál található „Ezt kérem”/ „Megrendelem” vagy hasonló elnevezésű gombbal kezdhető meg. A regisztráció során először egy hozzájáruló panel nyílik meg, ahol a rendszer felkínálja a jelen ÁSZF, illetve az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását, valamint a hírlevél feliratkozást. Az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása nélkül nem lehetséges a regisztráció.

(3) Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és elfogadja, és az abban ránézve előírt kötelezettséget magára nézve irányadónak tekinti. Ha az Ügyfél nem fogadja el az ÁSZF-et, akkor nem jogosult a Weboldal regisztrációt követően megismerhető tartalmának megtekintésére, illetve a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatásának igénybevételére.

(4) A regisztráció során adott adatkezelési hozzájárulással az Ügyfél kijelenti, hogy a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, ill. az adatkezeléshez hozzájárul.

(5) Az Ügyfél részéről továbbá szükséges, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontjával („A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát (…) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”) összhangban az elállási jogról lemondjon.

(6) Az Ügyfél a regisztráció során köteles a saját, valós adatát megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, v. más személyhez köthető adat esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

(7) A korábban rögzített adat megváltoztatására mód van a Weboldalra történő bejelentkezést követően a Profil menüpontra kattintva.

6. §

Díjfizetés

(1) A Szolgáltató a Szolgáltatásokért felszámított Díjat bruttó összegben tűnteti fel.

(2) A Szolgáltatások Díját a Szolgáltató egyoldalúan határozza meg. A Díj a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

 • A Szolgáltatás megfizetése a Díjcsomagoknál feltüntetett gyakorisággal, előre történik.

 • Az egyes Díjcsomagok eltérő gyakoriságú Díjfizetési Periódusokhoz igazodnak. Az Ügyfél a Díj megfizetése után az adott Díjcsomagban meghatározott Díjfizetési Periódus időtartamáig jogosult a Szolgáltatások, ideértve a Magabiztos Thetás Tudástár és Mentorcsoport igénybe vételére.           

A havi, féléves, éves Díjfizetési Periódusok teljes hónapokhoz igazodnak, tehát

– havi Díjfizetési Periódus esetén 30 napos Díjfizetési Periódusig,

– féléves Díjfizetési Periódus esetén 182 napos Díjfizetési Periódusig,

– éves Díjfizetési Periódus esetén 365 napos Díjfizetési Periódusig

vehetőek igénybe a Szolgáltatások.

 • A havi Díjcsomag választása esetén az első fizetést követően, a díjfizetés – az egyhavi Díjfizetési Periódus letelte után folyamatosan, havonta automatikusan megújul, 
 • A féléves Díjcsomag választása esetén az első fizetést követően, a díjfizetés – a féléves Díjfizetési Periódus letelte alkalommal automatikusan megújul.
 • Az egy éves Díjcsomag választása esetén az első fizetést követően, a díjfizetés 12 hónapos Díjfizetési Periódus letelte után újul meg automatikusan .

Automatikus megújulás esetén – amennyiben az Ügyfél az első Díj megfizetését bankkártyával rendezte – az Ügyfél külön rendelkezésének hiányában is, az előfizetés összege terhelésre kerül az Ügyfél által megadott bankkártyán.

A Szolgáltatás meghosszabbítása esetén az esedékes Díjfizetési Periódusra vonatkozó Díj megfizetésének határideje mindig a korábbi Díjfizetési Periódus lejárata. Amennyiben ezen dátumig nem történik meg az újabb esedékes Díj megfizetése (akár a bankkártyáról történő automatikus levonással, akár az Ügyfél általi banki utalással), a Szolgáltatások elérhetősége megszűnik az Ügyfél számára.

Amennyiben az Ügyfél egy nem fizetett időszak után a fizetést újraindítja, úgy a Szolgáltató a Díj meg nem fizetésével érintett időszakra vonatkozóan nem számít fel Díjat, mivel ezen időszakban a Szolgáltatások nem voltak elérhetőek. Az új Díjfizetési Periódus a Díj fizetésének újra indulásától kezdődik, így a Szolgáltatások is az újraindítás napjától számított Díjfizetési Periódus időtartamáig elérhetőek.


(8) A Szolgáltató saját döntése alapján biztosíthat különböző fizetési módokat, a jelen ÁSZF kiadásának napján a bankkártyás fizetés, illetve éves Díjfizetési Periódus esetén az előre történő banki átutalás lehetőségét biztosítja az Ügyfél számára.

Amennyiben bankkártyás fizetés történik, úgy a fizetés során az Ügyfél a konkrét fizetési szolgáltató weboldalára kerül átirányításra, majd e weboldalról csak a fizetés sikeres lebonyolítását követően lesz visszairányítva a Szolgáltató Weboldalára.

(9) Amennyiben a Szolgáltató a Díj megemeléséről dönt, úgy azt a díjemelés napja előtt 30 nappal közzéteszi honlapján, illetve a Szolgáltatásokat igénylő megújuló előfizetéssel rendelkező Ügyfelet e-mailben is értesíti a díjban beálló tervezett változásról a díjemelés napját megelőző 30 nappal. Ha az Ügyfél nem kívánja a Szolgáltatásokat a megemelt Díjjal igénybe venni, bármikor lehetősége van a díjfizetés lemondására az Előfizetés kezelése menüpont alatt.

7. §

Számlázás

(1) A Szolgáltató a Szolgáltatás Díjáról számlát állít ki.

(2) A Szolgáltató a kiállított számlát az Ügyfél által a Weboldalra történő regisztrációkor megadott e-mail címre küldi ki. 

(3) A Szolgáltató kizárja a felelősségét azon esetre, ha az Ügyfél téves e-mail címet ad meg, és emiatt nem kapja kézhez a kiállított számlát.

8. §

Az Ügyfél jogai

 • Az Ügyfél a Díj fizetés után jogosult a Szolgáltatások igénybevételére, ideértve a megvásárolt Tudástárak és Meditációk elérését is.

 • Az Ügyfél jogosult a megvásárolt Tudástár, vagy Meditációk audió és videó anyagait online formában megtekinteni, meghallgatni, és az írásos anyagokat letölteni, nyilvánosságra hozni vagy más személyek számára továbbítani azonban egyiket sem jogosult.

 • Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatások körébe tartozó online tréningeken való részvételre, a Szolgáltató részére a ThetaHealing® módszerrel kapcsolatos kérdések feltevésére.

9. §

Az Ügyfél kötelezettségei

(1) Az Ügyfél köteles a regisztráció és a Díj fizetés során valós adatot megadni.

(2) Az Ügyfél köteles a Szolgáltató által számlázott Díjat esedékességkor megfizetni, ideértve a megújúló Díj fizetése esetén az egyes Díjfizetési Periódusok kezdetét megelőzően történő Díj fizetést is.

 • Az Ügyfél köteles a számlázáshoz szükséges adatot, illetve az abban beállt változást a Szolgáltatónak bejelenteni, annak érdekében, hogy a Szolgáltató megfelelő módon eleget tudjon tenni az adójogi és számviteli jogszabályokból fakadó kötelezettségeinek.

 • Az Ügyfél kiemelten köteles a jelen ÁSZF „Szellemi jogok”-ra vonatkozó fejezetében leírt korlátozások megtartására.

10. §

Szellemi jogok

(1) A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

A Szolgáltató fenntartja a Weboldalra, illetve a Magabiztos Thetás Tudástár, A Jóllétteremtő Tudástár és a Jóllétteremtő Meditációk anyagaira vonatkozó valamennyi jogát, ideértve egyebek mellett a szellemi tulajdonhoz fűződő jogot, általa készített tartalom (szöveg, kép, fénykép, videó, mozgó és mozdulatlan vizuális és hanganyag stb.), forráskód, domain név, szoftver, adatfájl, brand (márka) stb. szerzői jogát.

(2) Tilos a Weboldalt, a Magabiztos Thetás Tudástár, A Jóllétteremtő Tudástár és a Jóllétteremtő Meditációk tartalmait avagy a Weboldal vagy Magabiztos Thetás Tudástár, A Jóllétteremtő Tudástár és a Jóllétteremtő Meditációk bármely részét harmadik fél rendelkezésére vagy használatába bocsátani, a Weboldalról, vagy a Magabiztos Thetás Tudástár, A Jóllétteremtő Tudástár és a Jóllétteremtő Meditációkról bármely módon másolatot készíteni, azt átdolgozni.

(3) Tilos a Weboldal illetve a Magabiztos Thetás Tudástár, A Jóllétteremtő Tudástár és a Jóllétteremtő Meditációk tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése, adatbázisban történő tárolása, kivéve a letölthető írásos anyagokat.  Tilos a Weboldal illetve a Magabiztos Thetás Tudástár, A Jóllétteremtő Tudástár és a Jóllétteremtő Meditációk bármely elemének – ideértve a letölthető írásos anyagokat is – továbbadása, közzététele, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala, sugárzása, bármely módon történő nyilvánosságra hozatala. Tilos továbbá a Weboldal vagy a Magabiztos Thetás Tudástár, A Jóllétteremtő Tudástár és a Jóllétteremtő Meditációk bármely elemének, anyagának a Szolgáltató  előzetes írásos engedélye nélkül történő bármely – nem magáncélú – használata.

(4) Tilos a Szolgáltató márkáját , vagy a ThetaHealing® márkát bármilyen módon utánozni vagy egyéb módon károsítani, ideértve a Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználását, a Szolgáltató vagy a Weboldal nevének domain névben, kereskedelmi névben, védjegyben vagy domain névben történő regisztrálását illetve használatát; egyéb forrás azonosítók, domain nevek, kereskedelmi nevek, védjegyek vagy egyéb forrás azonosítók regisztrálása illetve használata, amelyek szorosan utánozzák vagy zavart okozóan hasonlítanak a Szolgáltató vagy a Weboldal domainjéhez, védjegyeihez, címkéihez, promóciós kampányaihoz.

11. §

Felelősség kizárása

(1) Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adatával veszi igénybe Szolgáltatását, ideértve mind a regisztráció, mind a Díj fizetés során valótlan adat megadását.

(2) Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél adatát pontatlanul adja meg, és ezért nem tudja az Ügyfél részére a Szolgáltató elküldeni a Díj fizetésről kiállított számlát.

(3) Szolgáltató kizárja felelősségét arra az esetre is, ha Ügyfél az adatában bekövetkezett változást nem jelenti be a részére. A Szolgáltatót a regisztrált adatnak az Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

(4) A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó kárért, ha Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelen személy számára bármely (a Szolgáltatónak nem felróható) okból hozzáférhetővé válik.

(5) A Weboldal tartalmazhat hiperhivatkozás, banner és hirdetés stb. alakjában harmadik fél weboldalára mutató tartalmat. A Szolgáltató fennhatósága harmadik fél weboldalára nem terjed ki, ezért a Szolgáltató a harmadik fél weboldalának tartalmáért nem felel.

(6) A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldal megszakítás nélkül működik, minden hibától mentes, valamint, hogy – a Szolgáltató tudta nélkül – harmadik fél nem használja azt törvénytelen célból. A Weboldal átmeneti nem elérhetőségét ugyanakkor a Szolgáltató minden esetben igyekszik a lehető legrövidebb idő alatt orvosolni, és a Weboldal elérhetőségét helyreállítani.

(7) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal használata során és ezen használat következtében közvetlenül vagy közvetve bekövetkezett kárért és elmaradt haszonért. A Szolgáltató törekszik arra, és minden ésszerű óvintézkedést meg is tesz, hogy saját rendszerét a kártól és a törvénytelen használattól megóvja.

(8) A Szolgáltató NEM rendelkezik orvosi végzettséggel. NEM diagnosztizál, NEM ír fel kezelést, orvosságot vagy bármi egyéb szert, ugyanezek elhagyására sem buzdít. Ugyanez érvényes a Weboldalon említett egyéb ThetaHealing® szakértőkre; kivéve amennyiben kifejezetten feltüntetésre kerül egy szakértő vonatkozásában, hogy orvos. A Szolgáltató igazolt ThetaHealing® Instruktor és Konzulens, élménypedagógiai tréner.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az Ügyfélnek szem előtt kell tartania, hogy minden, ami elhangzik egy konzultáción, workshopon, szemináriumon, azok lehetőségek, a lépések megtételéhez az Ügyfélnek kell meghoznia a saját döntéseit, ami az Ügyfél saját felelőssége. Minden, ami elhangzik egy konzultáción, kezelésen, soha nem helyettesít, vagy ír felül egy esetleges orvosi diagnózist, kezelést. A ThetaHealing® módszer a magyar jogszabályok értelmében nem minősül hivatalos gyógyászati módszernek. A ThetaHealing® jóllétteremtő, változáskezelő módszer, nem egészségügyi ellátás, és nem is azt helyettesítő módszer.

12. §

Panaszkezelés

(1) Panaszkezelés elérhetőségei:

Szolgáltató postacíme 9676 Hosszúpereszteg, Árpád utca 5.
Szolgáltató ügyfélszolgálati e-mail címe denesmargit@gmail.com
Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszáma +36-30-505-36-48

(2) Telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek, legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. Innentől az írásos panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el a Szolgáltató.

(3) Telefonon közölt panasz esetén a panasz azonosítószáma a panaszos hívás dátuma, illetve óra, perc meghatározással számított pontos ideje.

(4) Az írásban tett panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A Szolgáltató a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságnak annak kérésére bemutatja.

13. §

Fogyasztói jogok

(1) Az ÁSZF-nek a Díj megfizetésére és a szerződés megszüntetésére vonatkozó pontokban leírtak szerint az Ügyfél bármikor korlátozás nélkül jogosult a díjfizetés megszűntetésére.

(2) Az elállás joga: Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a Fogyasztó a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az Ügyfelet az elállási jog gyakorlása esetében terheli a Szolgáltatás igénybevételének időszakára eső Díj időarányos része.[1]

(3) Hibás teljesítés: A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelménynek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

(4) Kellékszavatosság: A Ptk. alapján az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet, amelyek közül Szolgáltatás nyújtása esetén az alábbi jogok értelmezhetőek:

a) Az Ügyfél az ellenszolgáltatás (Díj fizetés) arányos leszállítását igényelheti, v. a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a hibát nem tudja kijavítani, vagy ha az Ügyfélnek a hiba kijavításához fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást megfelelő határidőn belül el kell végezni.

b) Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltató részére megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

c) Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A Fogyasztónak minősülő Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős.

d) Az Ügyfél kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el, a Fogyasztónak minősülő Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Ügyfél kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a Szolgáltatást rendeltetésszerűen nem tudja használni. A Szolgáltatásnak kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újra kezdődik. E szabályt kell alkalmazni azon esetre is, ha a kijavítás következményeként újabb hiba keletkezik.

e) Az Ügyfél kellékszavatossági jogát az egyazon szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült. A szavatossági igényt a Szolgáltatás minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a Szolgáltatásnak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Szolgáltatás egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

f) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha a Szolgáltatás hibájában az Ügyfelet terhelő kötelezettség elmulasztása is közrehatott, akkor a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában az Ügyfél köteles viselni, ha ezen kötelezettségre vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(5) Termékszavatosság: A Ptk rendelkezései alapján termékszavatosság ingó dolog hibája esetén merül fel, így a Felek jelen jogviszonyában nem értelmezhető.

(6) Jótállás: A Szolgáltató nem vállal olyan külön jótállási kötelezettséget, amelyet a mindenkor hatályos jogszabályok nem írnak elő számára.

14. §

Fogyasztói jog érvényesítése

Tájékoztatjuk, hogy a panasza a Szolgáltató által történő elutasítása esetén panaszával hatóság, bíróság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

(1) A Fogyasztónak minősülő Ügyfél panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szól a 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok elérhetőségeiről e linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi

 • a forgalmazással és a szolgáltatásnyújtással, a gyermek-és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, a vállalkozás békéltető testületi eljárást illető tájékoztatási és együttműködési kötelezettséggel összefüggő, a Fogyv. tv.-ben és egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezései betartását, és eljár azok megsértése esetén, továbbá a megtévesztéssel kapcsolatos ügyben;
 • Fogyasztó részére történő értékesítésére, szolgáltatás minőségére, fogyasztói panaszok intézésére, fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági, ill. a jótállási igények intézésére, a szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére és a Fogyasztó tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén;
 • a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott v. e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a Fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.

Non-hungarian consumers

In case you have a complaint not resolved properly by our company, and you are a foreign consumer (a consumer who are not hungarian citizen), please contact the European Consumer Centre Hungary.

Address: H-1088 Budapest, József körút 6

Tel.: +36 1 459 48 32

Fax: +36 1 210 25 38

E-mail: info@magyarefk.hu  

You can also contact the Hungarian Authority for Consumer Protection

Address: H-1088 Budapest József körút 6

Tel.: +36 1 459 48 00

Fax: +36 1 201 46 77

E-mail: nfh@nfh.hu  

(2) Békéltető testület

a) A Fogyasztónak minősülő Ügyfél panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

b) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

c) A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Fogyasztónak minősülő Ügyfél és a Szolgáltató (felek) között, amelynek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztónak minősülő Ügyfél vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet megillető jogokkal és a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

d) Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, v. az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

e) Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a panaszra kibocsátott válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Ha a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető szakmai kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

f) A Fogyasztónak minősülő Ügyfél az eljárást kezdeményezheti

 • a lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél, vagy
 • tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, vagy
 • a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

g) A békéltető testületek elérhetőségét alább olvashatja:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mell.

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mell.

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1) 269-0703

Fax száma: (1) 269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online adásvételi szerződéssel összefüggő Unión belüli, de határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztónak minősülő Ügyfél az online vásárláshoz kapcsolódó, Unión belüli, határon átnyúló jogvita rendezése céljából egy közös uniós felületet is igénybe vehet.

Ehhez regisztrálni kell a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show linken található online platformon, kitölteni egy kérelmet, majd elektronikusan megküldeni a  Budapesti Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

(Magyarországon ugyanis a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni a határon átnyúló – az online adásvételi v. szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó – Fogyasztó és kereskedő közötti jogvitában.)

h) A békéltető testületi eljárás megindítása: A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, azaz az eljárás előtti első lépés, hogy a Fogyasztónak minősülő Ügyfél a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a panaszos ügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a békéltető testülethez. Az eljárás megindításához a kérelemben az alábbiakat szükséges feltüntetni:

 • a Fogyasztónak minősülő Ügyfél, azaz a kérelem benyújtójának nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a panasszal érintett vállalkozás (jelen esetben a Szolgáltató) nevét és székhelyét,
 • a panasz rövid leírását, és az azt alátámasztó tényeket, illetve azok bizonyítékait (itt különösen fontos hivatkozni minden, az ügy lényegét érintő írásbeli dokumentumra, így a szerződésre, szállítólevélre, számlára és átvételi elismervényre stb.), és a dokumentumokat csatolni kell a kérelemhez,
 • a Fogyasztónak minősülő Ügyfél nyilatkozatát arról, hogy a Szolgáltatóval megpróbálta a vitás ügyet közvetlenül tisztázni,
 • a vitás ügy eldöntésére irányuló kifejezett indítványt.

Ha a Fogyasztónak minősülő Ügyfél hiányosan nyújtja be kérelmét, a békéltető testület hiánypótlásra szólítja fel.

i) Az eljárás lefolytatása: Ha a kérelem tartalmazza az eljárás megindításához szükséges adatot, akkor a békéltető testület elnöke meghallgatási időpontot tűz ki. A kitűzött meghallgatás során a beadványt a békéltető testület tagjaiból választott 3 tagú tanács, vagy egyedül eljáró tag bírálja el. A panasszal érintett vállalkozás köteles válasziratot benyújtani, amely tartalmazza az üggyel kapcsolatos álláspontját.

A vállalkozó ekkor, vagy a meghallgatáson nyilatkozik arról is, hogy a tanács döntését magára nézve kötelezőnek ismeri-e el.

j) A döntés lehet:

 • egyezséget jóváhagyó határozat: az eljárása során az eljáró tanács elnöke vagy az egyedül eljáró tag egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, akkor a tanács vagy az egyedül eljáró tag azt határozattal jóváhagyja. Ha az eljárás során egyezség születik a felek között, akkor az egyezség formájában azt egy kötelező érvényű határozatba foglalja, amely ugyancsak kikényszeríthető bírósági úton;
 • kötelezést tartalmazó határozat: ha a vállalkozás az eljárás során nyilatkozik, hogy a tanács döntését kötelezésként fogadja el, és aláveti magát a döntésnek, akkor a fogyasztói kérelem megalapozottsága esetén a tanács kötelező határozatot hoz, amelynek érvényét tekintve az azonos megítélés alá esik a bíróság határozatával és nem teljesítés esetén végrehajtási záradékkal lehet ellátni. A tanács kötelező határozatának, illetve a határozattal jóváhagyott egyezségnek a végrehajtását akkor, ha a vállalkozás nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a bíróságtól kérheti a Fogyasztó;
 • ajánlás: ha a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem fogadja el, vagy nem nyilatkozott, akkor az eljáró tanács a rendelkezésre álló dokumentáció és bizonyíték mérlegelése mentén ajánlást tesz, feltéve, hogy a Fogyasztónak minősülő Ügyfél igénye jogos. Ha a vállalkozás az ajánlásnak nem tesz eleget, akkor a Fogyasztónak minősülő Ügyfél írásban értesítheti az eljáró békéltető testületet, amely a Fogyasztónak minősülő Ügyfél nevének megjelölése nélkül az ajánlást nyilvánosságra hozza;
 • eljárást megszüntető határozat: ha az ügy megítélése érdemben nem lehetséges, vagy a Fogyasztónak minősülő Ügyfél igénye megalapozatlan, a békéltető testület megszünteti az eljárást.

k) Jogorvoslat, fellebbezés: A békéltető testület kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.

A pert a békéltető testülettel szemben kell megindítani.

Fontos kiemelni, hogy a békéltető testületi döntés nem érinti a Fogyasztónak minősülő Ügyfélnek azon jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. Tehát a bírói út igénybevételére a békéltető testületi eljárás lefolytatását követően is van lehetőség. Erről a következő pont ad tájékoztatást.

(3) Bírósági eljárás

A Fogyasztónak minősülő Ügyfélnek a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

A pert a Fogyasztónak minősülő Ügyfél belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyhez csatolni kell azon okiratot, ill. annak másolatát, amely tartalmára bizonyítékként hivatkozik. A perindításra, peres eljárásra, keresetlevél tartalmára vonatkozóan javasoljuk megtekinteni a Magyarország bíróságainak alábbi oldalait:

https://birosag.hu/polgari-eljaras

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok

15. §

Adatvédelem

A Weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

www://jolletteremtoakademia.hu/adatvedelmi-tajekoztato/  

16. §

A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés megszűnése

 • A Szolgáltató és az Ügyfél között a Weboldalon való regisztrálással létrejövő szerződéses jogviszony az adott Díjcsomaghoz tartozó Díjfizetési Periódushoz igazodó határozott időre jön létre. A szerződéses jogviszony a megújuló Díj megfizetésével az újabb Díjfizetési Periódus idejére meghosszabbodik. 

 • A szerződéses jogviszony bármikor megszüntethető a jövőre nézve az Ügyfél által azonnali hatállyal, felmondással.

Az Ügyfél e jogát a Fiókom menüpont alatt a profil törlésével tudja gyakorolni.

A már befizetett Díj nem igényelhető vissza, akkor sem, ha a vonatkozó Díjfizetési Periódus letelte előtt történik a felmondás/profil törlése.

Amennyiben a felmondás/profil törlése a vonatkozó Díjfizetési Periódus letelte előtt történik, úgy a Szolgáltatás a vonatkozó időszak végéig még elérhető marad.    

(3) Az Ügyfél elállással is megszűntetheti a szerződést, az elállásra vonatkozó fejezetben leírtak szerint.

(4) Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal megszűntetni a szerződést, ha az Ügyfél rendeltetésellenesen használja a Weboldalt (ideértve pl., de nem kizárólag, az alábbiakat: megpróbálja azt feltörni, lemásolja a tartalmát, megsérti a Szolgáltató szellemi jogait vagy a ThetaHealing® módszert létrehozó ThetaHealing® Institute of Knowledge® illetve a Nature Path Inc. szellemi jogait stb.). Szolgáltató ez esetben megszűnteti az Ügyfél hozzáférését a Szolgáltatáshoz, lehetetlenné teszi a további bejelentkezést, és a Díjjal már rendezett, de még hátralévő időszakra vonatkozó Díj időarányos részét megküldi az Ügyfél részére.

17. §

Záró rendelkezések

(1) A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

(2) Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogszerűtlenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó rész érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

(3) Ha a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

(4) A Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton törekednek rendezni.

Dénes Margit egyéni vállalkozó.


[1] Ld.: hivatkozott Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szerint: „Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni.

A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.